Lọc theo: Từ ngày đến ngày
Từ ngày 04-09-2023 đến ngày 04-10-2023
STT Mã cây Tên sản phẩm Trạng thái Tổng Số lượng